dr.alita sombatmaithai แพทย์หญิงอลิตา สมบัติไหมไทย คริสตัลคลินิก มหาสารคาม

อาจารย์แพทย์หญิงอลิตา สมบัติไหมไทย

ปัจจุบัน

แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ประจำคริสตัลคลินิก มหาสารคาม
อาจารย์พิเศษช่วยตรวจคลินิกผิวหนัง ประจำโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2550
วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2558

เพิ่มเติม

Diploma course in Dermatology and Dermatosurgery, Institute of Dermatology & JICA, Japan 2552

Visiting Postdoctoral Fellow in Dermatosurgery, Siriraj Hospital 2553

ภาษา

ไทย

อังกฤษ

ภาพอาจารย์ พ.ญ.อลิตา สมบัติไหมไทย (หรือคุณหมอต้า) กับพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2557

ภาพอาจารย์อลิตาขณะทำหัตถการให้คนไข้ /ลูกค้า
ภาพอาจารย์อลิตาขณะเข้าร่วมอบรมต่าง ๆ

โล่รางวัลกับรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขในฐานะตัวแทนโรงพยาบาลสุทธาเวชที่ร่วมพัฒนาสถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อนหนึ่งใน 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ สถาบันราชประชาสมาสัย (รพ.พระประแดง) กทม.

ปัจจุบัน

แพทย์เฉพาะทางผิวหนังประจำ คริสตัล คลินิก
อาจารย์พิเศษช่วยตรวจคลินิกผิวหนัง ประจำโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2550
วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2558

เพิ่มเติม

Diploma course in Dermatology and Dermatosurgery, Institute of Dermatology & JICA, Japan 2552

Visiting Postdoctoral Fellow in Dermatosurgery, Siriraj Hospital 2553

ภาษา

ไทย

อังกฤษ

dr.alita sombatmaithai แพทย์หญิงอลิตา สมบัติไหมไทย คริสตัลคลินิก มหาสารคาม

อาจารย์แพทย์หญิงอลิตา สมบัติไหมไทย

ปัจจุบัน

แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ประจำคริสตัลคลินิก มหาสารคาม
อาจารย์พิเศษช่วยตรวจคลินิกผิวหนัง ประจำโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2550
วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2558

เพิ่มเติม

Diploma course in Dermatology and Dermatosurgery, Institute of Dermatology & JICA, Japan 2552

Visiting Postdoctoral Fellow in Dermatosurgery, Siriraj Hospital 2553

ภาษา

ไทย

อังกฤษ

ภาพอาจารย์ พ.ญ.อลิตา สมบัติไหมไทย (หรือคุณหมอต้า) กับพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2557

ภาพอาจารย์อลิตาขณะทำหัตถการให้คนไข้ /ลูกค้า
ภาพอาจารย์อลิตาขณะเข้าร่วมอบรมต่าง ๆ

โล่รางวัลกับรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขในฐานะตัวแทนโรงพยาบาลสุทธาเวชที่ร่วมพัฒนาสถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อนหนึ่งใน 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ สถาบันราชประชาสมาสัย (รพ.พระประแดง) กทม.

ปัจจุบัน

แพทย์เฉพาะทางผิวหนังประจำ คริสตัล คลินิก
อาจารย์พิเศษช่วยตรวจคลินิกผิวหนัง ประจำโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2550
วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2558

เพิ่มเติม

Diploma course in Dermatology and Dermatosurgery, Institute of Dermatology & JICA, Japan 2552

Visiting Postdoctoral Fellow in Dermatosurgery, Siriraj Hospital 2553

ภาษา

ไทย

อังกฤษ