คริสตัลคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมตจวิทยา (ผิวหนัง)

มาตรการป้องกัน COVID-19 ของคริสตัลคลินิก

คริสตัลคลินิกเรามีมาตรการป้องกันและรับมือต่อการแพร่กระกายเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิท-19) ที่ได้มาตรฐานโดยมีขั้นตอนป้องกันดังต่อไปนี้

1. พนักงานต้องทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

2. แพทย์และพนักงานทุกคนใส่ถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่

3. ทำความสะอาดคลินิกฆ่าเชื้อทุก ๆ 2 ชั่วโมง

4. มีแอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าก่อนเข้าคลินิก

5. ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคน

6. ให้พนักงานคลินิก ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

มาตรการป้องกัน COVID-19 ของคริสตัลคลินิก

คริสตัลคลินิกเรามีมาตรการป้องกันและรับมือต่อการแพร่กระกายเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิท-19) ที่ได้มาตรฐานโดยมีขั้นตอนป้องกันดังต่อไปนี้

1. พนักงานต้องทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

2. แพทย์และพนักงานทุกคนใส่ถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่

3. ทำความสะอาดคลินิกฆ่าเชื้อทุก ๆ 2 ชั่วโมง

4. มีแอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าก่อนเข้าคลินิก

5. ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคน

6. ให้พนักงานคลินิก ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา